Phối cảnh 3D biệt thự vườn

Details

Expired
Real Estate
Apartments
For Sale
Hà Nội
Php 500.00

Description

Sáu much more than once trao d?i, k?t h?p ý tu?ng centered ch? d?u tu and ki?n trúc su B?n Nhà d?p Nh?ng hình ?nh initial of m?u  bi?t th? vu?n 1 t?ng 3 phòng ng? d?p  have been l? di?n. M?t trong nh?ng th? khác nhau, m?t trong nh?ng th? khác nhau. T?i phòng ng? c?a b?n

Phuong án Thi?t b? Ph?n m?m Ph?n m?m 1 -

Ph?n c?ng, ph?n m?m, ph?n m?m, ph?n m?m, ph?n m?mPh?n c?ng, ph?n m?m, ph?n m?m, ph?n m?m, ph?n m?m

Ðu?c thi?t k? theo phong cách tân c? di?n nên d? t?o du?c m?t can nhà d?p dòi h?i d?i ngu ki?n trúc su ph?i là ngu?i có con m?t th?m m? và chuyên môn cao. S? dan xen gi?a phong cách hi?n d?i và c? di?n dã du?c áp d?ng ? r?t nhi?u công trình nhà ? ? Vi?t Nam nhung không ph?i công trình nào cung d?t du?c nh?ng thành công nhu mong d?i. Ch? c?n m?t chi ti?t sai l?ch cung có th? phá h?y c? công trình.

Nhu các b?n dã th?y, m?u bi?t th? 1 t?ng du?c Nhà d?p thi?t k? t? m? d?n t?ng chi ti?t. Hàng rào ch?n quanh nhà d? ? d? cao v?a ph?i d? ngu?i ngoài nhìn vào v?n có th? chiêm ngu?ng du?c v? d?p c?a công trình mà không c?n vào t?n nhà.

Phuong án Thi?t b? Qu?ng cáo Ph?n m?m 1 NDBT1T110Phuong án thi?t k? th? 1 NDBT1T110

B? qua t?m rào ch?n b?n s? chiêm ngu?ng du?c t?n m?t m?t ti?n c?a can bi?t th?. Phong cách tân c? di?n du?c th? hi?n rõ nét ? nh?ng h?a ti?t ph?n thân c?t, phù diêu du?c ch?m kh?c tinh x?o.

Phuong án Thi?t b? Qu?ng cáo Ph?n m?m 1 NDBT1T110Phuong án thi?t k? th? 1 NDBT1T110

Không ch? trang trí chi ti?t cho ph?n m?t ti?n, hai m?t bên c?a nhà cung du?c chúng tôi nh?n nhá nhi?u chi ti?t có giá tr? th?m m? d? tang thêm v? d?p cho can nhà. Ðan xen v?i nh?ng chi ti?t c? di?n, tính hi?n d?i du?c th? hi?n rõ nét ? cách k?t h?p màu s?c và h? th?ng c?a kính. T?o du?c khung nhà s? d? hon nhi?u so v?i vi?c k?t h?p màu s?c vì tùy theo th?m m? c?a m?i ngu?i s? có cách c?m nh?n khác nhau. Có th? v?i ki?n trúc su cách k?t h?p này là d?p nhung v?i ch? d?u tu l?i không. Chính vì th? nên chúng tôi dua ra 2 phuong án thi?t k? dù ki?n trúc gi?ng nhau và ch? khác v? cách k?t h?p màu s?c.

Phuong án Thi?t b? Qu?ng cáo Ph?n m?m 1 NDBT1T110Phuong án thi?t k? th? 1 NDBT1T110

Ph?m vi t? tính c?a b?n Giá d? chính, gia dình có th? 1 Ph?n c?ng và ph?n c?ng, ph?n c?ng và co b?p c?a b?n.

Phuong án Thi?t b? Qu?ng Ðông 2

Ph?n m?m b? ph?t Dù là gia dình, có th? có s? l?a ch?n c?a b?n.

Contact Information

seo1nhadep1549
thietkenhadep007@gmail.com
0334083333
174 Nguyễn Tuân Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội

Disclaimer

The content of this advertisement was posted by the advertiser, seo1nhadep1549. Pilipinoy.com is in no way responsible for its content or for any claims made by the advertiser.

Proudly Pinoy